Izvēlne
Skolotājas slimības dēļ Ritmikas un Grācijas nodarbības nenotiek. Piektdien, 29.septembrī Mākslas darbnīcas un Interjera dizaina studijas nodarbības nenotiek
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Šobrīd jaunu aktualitāšu nav!

Dalības maksas

Dalības maksas Cēsu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmās € 5,00 mēnesī

Vecāku līdzfinasējuma maksa Cēsu Bērnu un jauniešu centrā no 01.09.2022 noteikta pamatojoties uz Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 24 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”

Atvieglojumi

1. Cēsu novada domes saistošajos noteikumos ”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” (16.06.2022, Nr. 24) noteikti dalības maksu atvieglojumi:

100% apmērā:

  • Audzēknis ir persona ar invaliditāti
  • Bērnam nodibināta aizbildnība
  • Audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss
  • Ģimenei, kurā kopā dzīvo trīs un vairāki bērni, pamatojoties uz Audzēkņa Likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata, līdzfinansējuma maksa tiek samazināta par 50 % katram bērnam

25% apmērā:

  • ja skolā divi vienas ģimenes bērni

Vecākiem netiek aprēķināts līdzfinansējums interešu izglītības programmā, ja

  • audzēknis attaisnoti (ārsta izziņa) nav apmeklējis nodarbības, un kavējuma periods ir ilgāks par 2 (divām) kalendārām nedēļām.