JAUNUMS
  Sācies projekts „3D: Domā! Dari! Dzīvo!” Pasākumi
6.maijs 2011.
  Biedrība „Papardes zieds” sadarbībā ar Cēsu Bērnu un Jauniešu centru „Spārni” 2011.gada maijā uzsākusi realizēt projektu „3D: Domā! Dari! Dzīvo!”.
  Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu dzīves prasmju apguvi reproduktīvās veselības un tiesību jomā.
  Galvenās projekta mērķgrupas ir bērni un jaunieši, kuriem ir problēmas ar pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanu, bērni un jaunieši, kuri nav ieguvuši pamatizglītību vai vidējo izglītību vai ieguvuši to bez apliecības vai atestāta, kā arī bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni un jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
  Projektā plānots iepazīties ar Šveices pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem jauniešiem un šo pieredzi iekļaut Latvijā īstenotajās programmās. Šveices kolēģi Latvijā viesosies jau 2011. gada jūnijā, lai iepazītos ar situāciju šajā jomā un sniegtu rekomendācijas turpmākajam darbam. 2011. gada rudenī notiks vienaudžu izglītotāju un skolu pedagogu apmācība, kas turpināsies ar bērnu un jauniešu ierosinātām un vadītām aktivitātēm saviem vienaudžiem reproduktīvās veselības veicināšanas nodarbības Latvijas internātskolās.
  Projekta laikā tiešā veidā tiks iesaistīti 80 pedagogi, kas ikdienā strādā ar sociālās atstumtības riska grupu bērniem, kā arī izveidoti kontakti un uzsākta sadarbība ar internātskolu apkārtnē strādājošām nevalstiskajām organizācijām.
  Projekts tiks īstenots Cēsīs un Rīgā, kā arī citās Latvijas vietās. Tas ilgs 18 mēnešus – līdz 2012. gada oktobrim. Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.
  Vairāk informācijas:
Linda Pavlovska
Projekta vadītāja
macos@papardeszieds.lv
67212700