Izvēlne
Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās 2024./2025.m.g. sāksies 20.augustā. Piepildītu un emocijām bagātu vasaru!

Radošā diena vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā 2.-4.klašu skolu komandām „Rudens paslēpes”

NOLIKUMS

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.

(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes.

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi.

 

Mērķis Veicināt skolēnu radošās iztēles un fantāzijas attīstību, īstenojot savas idejas un ieceres vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbos
Uzdevumi
  • Rosināt skolēnu  radošo pašizteikšanos, darbojoties komandā;
  • Attīstīt māksliniecisko gaumi, izmantojot krāsu un faktūru dažādību, netradicionālo paņēmienu izmantošanu radošo ideju realizācijā;
  • Veicināt skolēnu un pedagogu savstapējo sadarbību un pieredzes apmaiņu
Organizators

 

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (CBJC)
Mērķauditorija Cēsu un tuvākās apkārtnes novadu skolu 2.-4.klašu skolēni (vēlams no vienas klases)

 

Laiks un vieta

 

2020.gada 15.oktobrī pl.11.00

Cēsu Bērnu un jauniešu centrā (Bērzaines iela 4)

Norise un dienas kārtība

 

10.30 – 11.00 Reģistrācija;

11.00 – 11.30 Iepazīšanās, dienas uzdevumu izloze;

11.30 – 13.00 Radošais darbs komandās;

13.00 – 13.30 Dienas noslēgums.

Nosacījumi
  • Komandā – četri dalībnieki;
  • Ieteikums veidot komandu, apvienojot dalībniekus ar vispusīgām prasmēm un iemaņām gan vizuālajā, gan vizuāli plastiskajā mākslā (izņemot Cēsu Bērnu un jauniešu centra pulciņu audzēkņus)

 

Pasākuma dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

Mājas darbs
  • Sagatavot īsu komandas vizītkarti, ietverot komandas nosaukumu un noformējumu.
  • Pavērot rudens krāsas un faktūras dabā.
Finansējums Dalības maksa Eur 10,00 (desmit eiro) komandai.

Norēķināties ir iespējams tikai ar pārskaitījumu.

Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēm dalības maksu nosedz Cēsu novada pašvaldība.

Pieteikšanās

 

Dalībnieku pieteikumi jāaizpilda elektroniski tiešsaitē: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepewfs-6UmoHNnUL31_qgSuaVs9OTJ_B_xrEgu2NQjQoeAww/viewform līdz 2020.gada 8.oktobrim.
Kontaktinformācija Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore

Lāsma Dene, t. 26433257

Nolikumu var lejupielādēt šeit (.pdf)

Atbildīgais: Lāsma Dene